Gönen Kaymakamlığı Hizmet Standartları Tablosu
       
Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç Süre)
1 Taşınmaz mal zimmetliğine yapılan tecavüzlerinVali ve Kaymakamlıklarca önlenmesi 1. Dilekçe 15 Gün
2. Kira Kontratı
3. Tapu Belgesi
2 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 1. Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği, 15 Gün
2. Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3. İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4. İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
3 Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi 1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, 7 Gün
2. Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3. Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayıve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4. Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
4 Tüketici Sorunları Başvurusu 1. Fatura 15 Gün
2. Satış Fişi
3. Garanti Belgesi
4. Sözleşme vb.
5 Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi 1. Matbu Dilekçe 2 Gün
2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3. Vergi Levhası
4. Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
5. Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi 
6. TİB onaylı filtre programı
6 'Apostille' tasdik şerhi İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi. 2 Saat
7 İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu Dilekçe 7 Gün
8 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 1. Matbu Dilekçe 7 Gün
2. Mal Bildirim Formu (2 Adet)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro
5. Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
  İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri :  
İsim : Aylin KILIÇ İsim : Faruk BEKARLAR
Unvan : Yazı İşleri Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Gönen Kaymakamlığı Adres : Gönen Kaymakamlığı
Tel: 762 10 01-762 41 11 Tel : 762 10 01-762 41 11
Faks: 762 08 35 Faks : 762 08 35