GÖNEN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
       
Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç Süre)
1 HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ 1-Konusuna göre; 15 DAKİKA
a-İlgili İdarenin Yazısı
b-Mahkeme Kararı
c-İdari Para Cezası Karar Tutanağı
d-Ecrimisil İhbarnamesi
e-İlgilinin Beyanı
2 ADLİ TEMİNAT İŞLEMLERİ 1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı 15 DAKİKA
2-İadesinde;
a-Mahkeme Kararı
b-Alındı Aslı
c-Hak Sahibi Dışındakilere Yapılacak İadelerde Yetki Belgesi
3 TEMİNAT ALINMASI 1-İhaleyi Yapan Kurumun Yazısı 15 DAKİKA
2-Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
4 KESİN TEMİNAT İADESİ 1-İhaleyi Yapan Kurumun İlişiksizlik Yazısı 45 DAKİKA
2-Alındı Belgesi
3-SGK İlişiksizlik Belgesi
4-İhale Konusu İş İle İlgili Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge
5-Nakit Teminatların İadesinde İlgilinin Banka Hesap Bilgilerini Gösterir Dilekçe
6-Hak Sahibi Dışındakilere Yapılacak İadelerde Yetki Belgesi
5 GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ 1-İhaleyi Yapan Kurumun İadeye İlişkin Yazısı 45 DAKİKA
2-Alındı Belgesi
3-Nakit Teminatların İadesinde İlgilinin Banka Hesap Bilgilerini Gösterir Dilekçe
4-Hak Sahibi Dışındakilere Yapılacak İadelerde Yetki Belgesi
6 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 1-Alındı Belgesi 1 SAAT
2-İlgili İdarenin Veya Mahkemenin İadeye İlişkin Yazısı
3-İlgilinin Banka Hesap Bilgilerini Gösterir Dilekçe
4-Hak Sahibi Dışındakilere Yapılacak İadelerde Yetki Belgesi
7 MAHSUP BELGESİ NİTELİĞİNDE  MUHASEBE İŞLEM FİŞİ VERİLMESİ Kimlik Numarasını Veya Vergi Numarasını İçeren Dilekçe 10 DAKİKA
8 EMANET İADE İŞLEMLERİ 1-İlgilinin Banka Hesap Bilgilerini Ve Kimlik Numarasını İçeren Dilekçe 30 DAKİKA
2-Alındı Belgesi (Düzenlenmiş Olması Halinde)
3-Gerekli Hallerde İdarenin İade Yapılmasına İlişkin Yazısı
4-Hak Sahibi Dışındakilere Yapılacak İadelerde Yetki Belgesi
9 KAYBEDEİLEN ALINDI BELGELERİ İÇİN TASDİKLİ SURET VERİLMESİ 1-Dilekçe 1 SAAT
2-Gerekli Hallerde Gazete İlanı
10 HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİ (2886-4070-4706 Sayılı Kanunlara Göre)  1-Talep dilekçesi 6 ay 20 gün
2-313 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde İstenilen Belgeler
11 HAZİNE TAŞINMAZLARININ KİRAYA VERİLMESİ Talep Dilekçesi Ve 300 Sıra Nolu Milli Emlak Tebliği İstenilen Belgeler 6 ay 20 gün
12 İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ 1-Talep Dilekçesi 6 ay 20 gün
2-Yatırım Teşvik Belgesi
3-Yatırım Bilgi Formu
4-Organize Ve Endüstri Belgelerinde Boş Parsel Bulunmadığına İlişkin Belge
5-Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz
6-Avan Projesi
7-Oda Sicil Kayıt Örneği
8-Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge
9-İşletme Hesap Özeti
10-İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu Ve Mali Tabloları
11-Fizibilite Raporu Ve Finans Tablosu, Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilik İse Ayrıca Şirket Ana Sözleşmesi, Kanuni Temsilcilerin İmza Sirküleri Ve Adresleri, Halka Açık İse Açılma Oranını Gösterir Belge
13 ECRMİSİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN KARŞILANMASI Talep dilekçesi 30 gün
14 MENKUL MAL SATIŞI Talep dilekçesi 1 yıl
  İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri :  
İsim : H.Mustafa YEŞİLÖZ İsim : 
Unvan : Malmüdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Gönen Kaymakamlığı Adres : Gönen Kaymakamlığı
Tel: 762 50 69 - 762 47 58 Tel : 762 10 01-762 12 09
Faks: 762 50 69 Faks : 762 08 35